Howpsuz göz aýlamaly we zyýanly programmalardan gaça durmaly - Semaltdan maslahatlar

“Android” ulanyjysy interneti ulananyňyzda hemişe hüşgär bolmaly. Internetde Troýan we ulanyjynyň telefonyna we şahsy maglumatlaryna çynlakaý zyýan ýetirip biljek wiruslar bar. Duýgur maglumatlar internet ulanyjylaryna göçürip alyp bolýan programmalar arkaly täsir edýär we şahsyýet ogurlygyny we başarnygyny alyp bilýän hakerlere we zyýanly programmalara ýykgyn edýär. Şonuň üçin internet ulanylýan akylly enjamlarda howpsuzlyk proseduralaryny berjaý etmek bilen seresaplylyk bilen hereket etmeli.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maks Bell, akylly enjamyňyzda internet ulananyňyzda wiruslardan we zyýanly programmalardan nädip goranyp boljakdygy barada ýönekeý maslahatlar berýär.

Näme basmalydygyna üns beriň

Web sahypalarynda açylan mahabatlar, hakerleriň zyýanly programma üpjünçiligini we Troýanlary internet ulanyjylary bilen baglanyşdyrmak üçin ulanýan ýollarydyr. Girilen web sahypalarynda açylýan balykly mahabatlara basmak, wiruslary öz içine alýan ýa-da Android telefonynyň işini hakerler bilen paýlaşýan zyýanly programma üpjünçiligini göçürip alýar. Açylýan mahabatlara birikdirilen Troýan we wiruslar, soralmaýan wirusa garşy programma üpjünçiligi ýaly özüne çekiji görnüşlerde bolýar. Elmydama seresap boluň.

Bikanun bir zat etme

Internetdäki bikanun zatlaryň howply bolup biljekdigi äşgärdir. Wideo oýunlary, torrent filmleri, aýdym-saz we programma üpjünçiligi ýaly faýllary paýlaşýan web sahypalary, zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary göçürip alýanlara alyş-çalyş edip biler. Troýan we zyýanly gap-gaçlardan gaça durmak üçin ygtybarly saýtlardan faýllary göçürip almak ýa-da ýüklemek möhümdir. Bikanun faýl paýlaşmak web sahypalarynda bar bolan umumy faýllarda gezip ýören wiruslar, ulanyjynyň resminama ulgamyny bozmakdan başga-da, ýüklenen programma üpjünçiligini ulanyp şahsy maglumatlary ogurlap we paýlaşyp biler.

Brauzeri elmydama täzeläň

Telefonda köne brauzeriň ulanylmagy ulanyjynyň wiruslardan we zyýanly programmalardan hüjümlerini paş edýär. Troýan we zyýanly programma üpjünçiligi bilen göreşmek üçin brauzer ukyby, ýaşy bilen peselýär. “Android” enjamy, “Safari”, “Internet Explorer” we “Netscape” bilen deňeşdirilende, “Chrome”, “Firefox” we “Opera” ýaly ösen enjamlary ulananyňyzda wiruslaryň hüjümlerinden gaça durup biler. Zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan howpsuzlygy üpjün etmek üçin enjamdaky deslapky brauzeri paýhasly saýlaň.

Gerekli rugsatlary barlaň

Göçürilen programmalary gurmazdan ozal, programmalar Android enjamynda näme etmelidigine baglylykda rugsat soraýarlar. Käbir programmalar kontaktlara, internete ýa-da kamera girmegi talap etse-de, belli bir programma tarapyndan talap edilýän rugsadyň zerurdygyna düşünmek möhümdir. Programmanyň ukyby, gurnama wagtynda görkezilen talaplara baglylykda wirusa we zyýanly programma üpjünçiligine onlaýn enjamy dürli howplary paş edip biler.

Meşhur programma dükanlaryndan programmalary ulanyň

Android platformalarynda işleýän akylly enjamlardaky wiruslardan we zyýanly programmalardan howpsuzlyga tarap bir ädim, maslahat berilýän App dükanlaryndan islegleri göçürip almak we ulanmak. “Android Google Play” we meşhur “Amazon Appstore” ýaly programma dükanlary dükanlaryna ýüklenen ähli programmalar üçin çuňňur howpsuzlyk barlaglaryny üpjün edýär. Käwagt mugt satylýan programmalary hödürleýän tötänleýin web sahypalaryndan programmalary göçürip almak, Android enjamyna köp zyýan ýetirýär.

Wirusa garşy programma üpjünçiligi ýaly howpsuzlyk programmalary, programmalar ygtybarly çeşmelerden gelende, android enjamlarynda wiruslar we zyýanly programmalar üçin göçürilen programmalary skanirlemäge kömek edip biler.

mass gmail